logo
Máy game & Thực tế ảo Meta

Máy game & Thực tế ảo Meta

Meta là tên mới của Facebook, được thông báo vào tháng 10 năm 2021. Tên mới này được chọn để phản ánh mục tiêu của công ty trong việc tạo ra một thế giới kết nối và chia sẻ thông tin bằng cách sử dụng công nghệ của họ.

Không có kết quả

Đừng lo, ThinkPro luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí nếu bạn cần hỗ trợ thêm