logo
1900633579
Khiếu nại

Smart Access Cache của AMD có thể không mang lại hiệu suất lớn, nhưng…

Lương Mạnh Hà
// Theo thông tin từ @_rogame, Smart Access Cache của AMD có thể không mang lại hiệu suất lớn nhưng hiệu suất raster thô của Big Navi có thể bù đắp lại thiếu hụt này.